System Zarządzania

zdjęcie
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Naszym głównym celem jest zadowolenie Klienta z jakości produktu i świadczonych usług oraz spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości dotyczącej produkcji urządzeń do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Oznacza to produkcję wyrobów i świadczenie usług, których jakość zapewnia spełnienie wymagań klienta oraz obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań w zakresie jakości oraz stosowanie wytycznych umożliwiających produkcję urządzeń do stosowania w atmosferach wybuchowych zgodnie z odpowiadającymi im certyfikatami Ex.

Dla osiągnięcia tego celu wszelka działalność Spółki jest podporządkowana Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania spełniającego wymagania norm: PN - EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.

Kierownictwo Spółki określiło odpowiednią strukturę organizacyjną oraz odpowiedzialności, uprawnienia, zakresy obowiązków niezbędne do odpowiedniej organizacji pracy, umożliwiającej spełnienie wymagań jakościowych dla wyrobów.

Zadaniem Kierownictwa Spółki jest dążenie do poprawy jakości wyrobów i usług przez:

 • doskonalenie technologii wytwarzania wyrobów i świadczonych usług,
 • wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego,
 • zapewnienie zasobów i środków,
 • identyfikację oraz analizę wymagań klienta,
 • analizę stopnia zadowolenia klienta z eksploatacji wyrobów,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników na wszystkich stanowiskach,
 • podejmowania działań ulepszających Zintegrowany System Zarządzania.

Zarząd Spółki CZAH - POMIAR zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jej cele są zrozumiałe, wdrożone i utrzymywane we wszystkich komórkach organizacyjnych, oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich realizację.

POLITYKA SYSTEMU ZARZADZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Cel Spółki, jakim jest zadowolenie wszystkich zainteresowanych stron oraz zminimalizowanie negatywnych wpływów na środowisko, realizowany może być dzięki działaniu Spółki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskowego.

Jako Zarząd Spółki CZAH-POMIAR zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób umożliwiający zapobieganie zanieczyszczeniom w stopniu możliwie najwyższym, przy uwzględnieniu ekonomicznych aspektów wykonywanych działań oraz spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i pozostałych wymagań dotyczących środowiska, jak również ciągłego doskonalenia działań.

Na podstawie Polityki SZS ustalono cele oraz zadania środowiskowe alokowane na odpowiednie stanowiska. Cele i zadania te są okresowo przeglądane pod kątem adekwatności oraz aktualności.

Zadaniem Zarządu jest dążenie do zminimalizowania negatywnych wpływów na środowisko poprzez:

 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
 • zapobieganie wystąpieniu awarii i reagowanie na awarie,
 • ograniczenie obciążenia środowiska,
 • podnoszenie świadomości środowiskowej personelu,
 • Zarząd Spółki CZAH – POMIAR zapewnia, że Polityka SZS i jej cele są zrozumiałe, wdrożone i utrzymywane we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich realizację.